Brook Preloader Brook Preloader

เกี่ยวกับการประกวด

เป็นการสร้างสรรค์ การต่อยอดการสร้างสิ่งใหม่ และ/หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเติมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้วัสดุและวิธีการที่เหมาะสมโดยผลงานจะต้องส่งกระทบเชิงบวกเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถประดิษฐ์ และนำไปใช้ได้จริง โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม่ให้พลาสติดหลุดรอดไปสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย แก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
  • เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านงานประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย
alt text

“ถ้วยพระราชทานขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย”
“การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด”

รางวัลสุดยอด
นวัตกรรรมทรงเกียรติระดับประเทศ

ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม สู่สาธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของทะเลไทย

#NoPlasticInNature

Concept

 
Goal No plastic in nature
Target Public
Mechanism Financial support | Technical Network | Solution Provider
Criteria Innovation | Plastic Pollution Management | Launching into Commercial
Beneficial Group Public

ตารางการจัดการประกวด

 
30 ต.ค. 2562

งานแถลงข่าวกิจกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมทางเกียรติ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไทยและทะเลไทย”

สถานที่จัดงาน Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์

 
1 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563

เปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านเว็บไซต์

 
14 ก.พ. 2563

ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผ่านเว็บไซต์

 
21 ก.พ. 2563

การนำเสนอผลงานทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

สถานที่จัดงาน เดอะมอลล์ รามคำแหง

 
26 ก.พ. 2563

ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง ผ่านเว็บไซต์

 
9 มี.ค. 2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาแนวคิดทางนวัตกรรม”

 
5 มิ.ย. 2563

นำเสนอ และประกาศ
ผลงานรอบสุดท้าย